Certifikáty

Naše firma byla certifikována Českým lodním a průmyslovým registrem, s.r.o. ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001 : 2009 a normou ČSN EN ISO 14001 : 2005

Implementace standardů ISO 9001 a ISO 14001 je pro naši společnost významným úspěchem. Tyto standardy ukazují, jak velký význam přikládáme kvalitě našich služeb. Získání těchto certifikátů je důležitým krokem, který zajišťuje, že naše práce splňuje nejvyšší standardy kvality i výkonu. Navíc potvrzuje vysoký závazek naší společnosti vůči potřebám svých zákazníků.

Certifikát ČSN ISO 9001 : 2009

ISO 9001 obahnovani Standard ISO 9001 je mezinárodně uznávaný systém řízení kvality, vytvořený Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO). Udělení ISO 9001:2009 nezávislým auditem zaručuje, že všechny procesy splňují tento kvalitativní standard. Zákazníkům, zaměstnancům i dodavatelům přináší záruku kvality, bezpečnosti a spolehlivosti.

Politika kvality

Vedení společnosti KAVROS spol. s r.o. se přihlašuje k vyhlášené Politice jakosti. Kvalita služeb dodávaných společností KAVROS spol.s r.o. je základním předpokladem jejího obchodního úspěchu. Postupné naplňování Politiky jakosti je důležitým prvkem strategie společnosti a její prosazování je závazné pro všechny zaměstnance. Obsah politiky jakosti je formulován v následujících bodech.

  1. Průběžně zvyšovat technickou úroveň realizace zakázek tak, aby společnost pro zákazníka byla odbornou zárukou dobře vykonané práce s minimálním ovlivněním přírodních podmínek v lokalitě těžby sedimentů - odbahňování a plněním veškerých legislativních i normativních požadavků pro danou oblast.
  2. Společnost bude i nadále používat a rozvíjet výhradně technologii šetrnou k životnímu prostředí. I nadále bude nakupovat ekologické oleje a maziva. Při provozu plovoucího sacího bagru budou plněny nároky na vytěžení sedimentů z předem určeného prostoru bez nedodělků, poškození dna i hrází vodních toků. Zvláštní důraz bude kladen na kvalitně provedenou plošnou těžbu, kterou umožňuje používaná technologie společnosti.
  3. Společnost bude nadále rozvíjet a rozšiřovat marketingové aktivity. Zaměří se na získávání dalších stálých zákazníků z oblasti státní správy, samosprávy a soukromých subjektů.
  4. Průběžně udržovat technický stav používaných zařízení, včetně pravidelné revize oprávněnými orgány tak, aby byla zajištěna funkčnost a oprávněnost jejich používání.
  5. Rozvíjet u zaměstnanců zainteresovanost na kvalitě provedených prací. Udržovat a zvyšovat jejich odbornou úroveň formou pravidelných školení.

V Praze dne 2.1.2010

Certifikát ČSN EN ISO 14001 : 2005

ISO 14001 obahnovani Standard ISO 14001 - Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.).

Je určena firmám, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí.

Politika EMS

Vedení společnosti KAVROS spol. s r.o. se ve své koncepci EMS zavazuje uplatňovat následující zásady.

  1. Průběžně zvyšovat technickou úroveň realizace zakázek tak, aby byly minimálně ovlivněny přírodní podmínky v lokalitě těžby sedimentů – odbahňování (nehlučnost, zajištění vytěženého materiálu, ..)
  2. Nadále používat a rozvíjet výhradně technologii šetrnou k životnímu prostředí. Trvat na používání ekologických olejů a maziv. Při provozu plovoucího sacího bagru plnit nároky na vytěžení sedimentů z předem určeného prostoru bez nedodělků, poškození dna i hrází vodních toků.
  3. Při realizaci zakázek budou plněny veškeré legislativních i normativních požadavky pro danou oblast.
  4. Průběžně udržovat technický stav používaných zařízení, včetně pravidelné revize oprávněnými orgány tak, aby byla zajištěna funkčnost a oprávněnost jejich používání.
  5. Rozvíjet u zaměstnanců i dodavatelů zainteresovanost na ochraně životního prostředí. Udržovat a zvyšovat spoluzodpovědnost za zlepšování ochrany životního prostředí v rámci školení a porad. Prezentovat veřejnosti přístup společnosti k ochraně životního prostředí.

V Praze dne 2.1.2010

© 2008 KAVROS spol. s. r. o. - odbahňování rybníků, rekultivace vod :: Tvorba webových stránek a webdesign